Træning i Sensitiv Erkendelse for professionelle

2-årig uddannelse med fokus på at videreudvikle sindet og sjælens dybdeklaviatur.

NY UDDANNELSE OM SENSITIV ERKENDELSE

Et nyt uddannelsesforløb der handler om at åbne sindet og sanserne for transcendente erfaringer.

SPØRGSMÅL DER PEGER PÅ VORES RETNING:

• Er selvet et sted i hjernen og er ånd et sted i universet?
• Er det medfødte selv skænket en betydning?
• Er det at arbejde med egen individuation en måde at påtage sig et ansvar for kosmisk forbundethed?
• Hvordan når man frem til ”et åndfuldt liv”, uden at give afkald på mental klarhed?
• Er tro en erkendelsesmetode, der åbner for et dybere nærvær?
• Er den indre frihed en tilknytning til en spirituel virkelighed?
• Har sensitiv erkendelse, håb og ”opstandelsesprocesser” noget med hinanden at gøre?
• Hvordan kan emner der vedrører nervesystemet, epigenetik og dna’et hjælpe med at forstå forbindelsen mellem selvet og ånden?
• Styrker sensitiv erkendelse et menneskes modstandskraft eller medfører det en uhensigtsmæssig hudløshed?
• Er dybe og mystiske enhedsoplevelser mon det der i en anden terminologi kaldes Gudsnærvær?

UDDANNELSENS INDHOLD OPDELT I TRIN

TRIN 1: BEGYNDELSE OG INDIVIDUATIONS VEJ
Eksistens, betydning og kosmos
En gave og en opgave
Grundrytmer i bevidsthed og nervesystem
Personligheden, sindet og selvet
Overlapninger mellem virkelighedsplaner
Den korteste vej er også lang

TRIN 2: VALGETS PSYKODYNAMIK OG OM AT VILLE
Karakterologiske nykker
Tillid til selvet og ånden
Forsvar mod ansvar
Autonomi, tilknytning og samhørighed
Valgets dynamiske potentiale og individuation
Integritet og åbenhed

Trin 3: SKØNHED OG ÆSTETIK
Autopoesi og selvets kreative kræfter
Om at vende selvet mod lyset
Opstandelsesprocesser – at være inde i en fremspiring
Forunderlige øjeblikke, håb og hjernens belønningssystem
Epigenetiske ændringer
Den dybe glæde løber ufortrødent videre

TRIN 4: TRO OG CENTRERING
Hvor er Gud? – nærværsrum uden grænser
Tro og erkendelse
Frontallapsflugt og dependens
Mod, åbenhed og den dybe eksistens
Tab, mørke og eksistensalvor
Bevidsthedsbølger og betydningsstrukturer

TRIN 5: SÆRPRÆG OG ENSOMHED
Det arkaiske selv og ubodelig ensomhed
Steder i sindet uden resonanspotentiale
Døde pletter i subjektiviteten
”Lyden af samhørighed”
Poesi og ånd gennem port og vindue
Længsel og balance

TRIN 6: FRIHEDENS NØDVENDIGHED
Psykens illusioner
Frihed og tilknytning
Frihedens værenstilstand
Skæbne
Nødvendig glemsel, erindring, genåbning – ”paradisets have”
Frihedens integritet og svanens vingeslag

TRIN 7: SENSITIV ERKENDELSES
Vågen, centreret og åben
Sårbarhed og adfærdsændring
Mytologi, arketyper og kosmiske mønstre
Det indre plan og det levende andet
Kan ånd inkarnere? Fra rum til tid
Betydningsstrukturer, nærværsrum og universet

TRIN 8: ENHED OG MÅSKE GUDSNÆRVÆR
Lys og barmhjertighed
De mørke skygger og hjertets grounding
Om at leve i evig tilblivelse
Tid og evighed – et åndsægteskab
Gensidighed og forbundethed
En kosmologi

NB: De nævnte temaer er vores disponering til de 8 trin og retningsgivende, men der vil forekomme ændringer.

PÆDAGOGISK METODE
En del af Jer vil være bekendt med vores undervisning og metodik og vide hvordan vi holder et fokus, forsøger at bygge en rytme op og fremme et flow der bringer samhørighed.

Vi vil gerne fremhæve at uddannelse i Sensitiv Erkendelse for professionelle
strukturelt er bygget anderledes op. Der bliver lagt mere vægt på, hvordan processer udfolder sig og hvad ”øjeblikkets visdom” peger på ville være et forstandigt næste skridt.

Medstyring ved hjælp af opdukkende processer betyder imidlertid ikke, at vi tilsidesætter det vi ønsker at opnå med undervisningen, men at der i situationen viser sig en bedre måde at nå frem til vores destination på.

Den oversigt du kan se ovenfor skal forstås som pejlemærker og temaer, der er centrale for uddannelsen og som giver indsigt i, hvordan vi har tænkt os at disponere tiden.
Imidlertid navigerer vi også intuitivt og der vil derfor opstå ændringer undervejs i programmet, men den dybere intention med uddannelsen ligger fast. Hensigten er at udvikle deltagerens sensitive erkendelse.

Der indgår metodetræning, teori, personlig udvikling, gruppenærværs processer, storytelling og meditation som elementer i undervisningen.

Træning i psykoterapi er ikke en del af uddannelsen, men mange af de ting der fokuseres på både med hensyn til det teoretiske og de eksistentielle processer vil være lærerige og anvendelige også i en psykoterapeutisk kontekst.

Deltagerens træning i genklang med dybe niveauer af betydning i bevidstheden, og gruppens øvelser i at afstemme deres bevidsthed efter hinanden, vil være værdifuld i forhold til centreret nærvær, og have en afsmittende og en vigtig indvirkning på udøvelsen af mange professionelle erhvervsfunktioner.

DEN TEORETISKE DEL af uddannelsen sigter mod at formidle en virkelighedsmodel der detaljeret begrebsliggør sammenhænge mellem brain/mind – selvet – bevidstheden – åndelige processer – og universet.
Der tages udgangspunkt i Instituttets egne publikationer, men der vil blive anvendt en bred vifte af relevant faglitteratur.

DET FORUDSÆTTES AT DELTAGEREN besidder personlig modenhed og har kendskab til egne karakterologiske nykker, og en del forståelse for psyken og sindets arkitektur.

Der forudsættes også en øvet evne til empati og mentalisering, en vilje til at bære sig selv så konstruktivt som muligt, samt en åben nysgerrig tilgang, med mod til respektfuldt at overskride subjektive grænser og normativ tænkning.

Faglige kvalifikationer svarende nogenlunde til kandidatniveau er en fordel med hensyn til at få fuld udbytte af den teoretiske del af uddannelsen.

ENDELIG OPTAGELSE på den toårige uddannelse i Sensitiv Erkendelse for professionelle sker efter en personlig samtale med Ingrid og Henrik.

Det er centralt for os i dette forløb at styrke følelsen af forbundethed, udbygge evnen til inderlig kontakt, og fremelske en tidløs samhørighed med de åndelige dimensioner der findes i universet.

UDDANNELSENS INTENTION OG VISION
En vigtig arbejdshypotese: Dybt i eksistensen er der interferens mellem virkeligheder og det er menneskets føling med disse interferensbølger, der gør det muligt at opleve åndelige øjeblikke, drage livfuld betydning frem mentalt og opdage et flow af inspiration.

Den fireårige diplomuddannelse man de sidste tyve år har kunne tage hos os, hvor grundmodulet udgør en hovedlinje indenfor specialistdelen i psykoterapi for psykologer, har vi udviklet videre på.

Vi vil tage den opsamlede viden og erfaring med i et toårigt forløb, hvor det der kommer i centrum for arbejdet er at udvikle en fintfølende erkendelsesmetode og træning i at opdage de meningsgivende mønstre, der findes i dybe niveauer af vores tilværelse.

Sensitiv erkendelse beror på evnen til at anvende de følende, fornemmende og anende kvaliteter i sindet. Der brugt rigtigt kan fjerne slør fra opmærksomheden på en sådan måde at den skønhed og ånd der er indeholdt i livet kan åbenbare sig.

Vi anser dette arbejde med spirituel erkendelse af virkeligheden som et forsøg på at forme en praksis for ”et åndfuldt liv”, og bygge en visdom, der er befriet fra den almindelige analytiske tænknings dualistiske begrænsninger.

En vigtig forudsætning for denne udvikling er, at der i de kognitive processer er et ligeværdigt og smidigt samarbejde mellem inderlighed og mental klarhed.

Som man kan læse mere indgående om i de sidste to bogudgivelser* fra Institut for Somatisk Psykologi forstår vi bevidsthed og betydning som meget basale strukturer. Vi mener de er vigtige medfaktorer i det der danner kontinuitet i universet.

Vi ønsker på den nye uddannelse at skærpe vores fokus på de aspekter der virker i retning af både at forstå og at opdage disse sammenhænge. Det sidste kræver et meget vågent nærvær.

Vi er især interesseret i de processer der fremmer det vi kalder den sensitive erkendemåde, og som i samme åndedrag assisterer udvikling af indre glæde og sans for skønhed i dagligdagen.

Det er en integration af disse egenskaber, vi arbejder med og vi ser ikke nogle lette løsninger der hurtigt kan give et resultat. De redskaber vi anvender til at forfølge vores mål med er nysgerrighed, mod, tillid, tro, omtanke og teoretiske modeller.

Det er vores indtryk at fremtiden tilskynder den enkelte til at opdage og lægge mere vægt på de sammenføjende kræfter i universet og søge en forbundethed dermed.

Hvis vi lader os inspirere af disse visionære potentialer og det fremtiden ansporer til er der et vigtigt forarbejde, der skal gøres. Mennesket må påtage sig sin egen proces med individuation for at kunne bidrage med sit liv på en god måde i en større sammenhæng.

Individuation kan beskrives som en livslang forædling af den sensitive erkendelse, og med den proces følger for os og se en mere nuanceret og nøjagtig opfattelse af virkeligheden.

Der er både brug for en forfinelse af kontakten mellem selvet, kroppen og sjælen, samt en respektfuld og inderlig tilknytning til det vi kalder ”det levende andet”. Et område i universet og i menneskets indre der virker gennem bevidsthed og ånd.
* Stemninger, selvet og ånden. Opfølgning til voksenudvikling (2015)
Det omvendte menneske. Tanker om liv, bevidsthed og universet (2018)

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Uddannelsen strækker sig over knap 2 år. Der er otte tredagstrin. I alt 24 dage, lig med 120 timer. Deltagerantal min. 16 max 20.

Uddannelsen koster 38.000 kr. Pengene kan betales over 2 til 3 budgetår afhængig af opstartsdato og slutdato. Individuelle betalingsordninger for de 38.000 kr. kan aftales, hvis det er nødvendigt, eller speciel hjælpsomt.

Når du er startet på uddannelsen er du økonomisk forpligtet på hele beløbet (38.000 kr.)

Tilmeldingsgebyr 10.000 kr. Ved afmelding 3 måneder inden opstart tilbagebetales halvdelen af det indbetalte gebyr.

Trinnene afholdes fra onsdag til fredag og der arbejdes fra 9.30 til 16.00 de første 2 dage, med en times frokost. Om fredagen arbejdes fra 9.30 – 13.30.

Ledere af Institut for Somatisk Psykologi og undervisere er cand. psych. og specialist og superviser i psykoterapi.

Ingrid Katborg og Henrik Lauridsen-Katborg